jogg2

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I Team Runner´s HIGH

1. Allmänt

Följande allmänna villkor gäller för medlemskap i TRH. Trä-

ning sker i enlighet med dessa villkor som gäller tills vidare. I

samband med att du godkänner dessa villkor, godkänner du

även att TRH behandlar dina personuppgifter i enlighet med

punkten 8 nedan. TRH äger rätt att ändra villkoren och eventuella

ändringar meddelas enligt punkt 7 senast 30 dagar innan

ändringarna träder i kraft.

2. Medlemskap

Medlemskap för 12 månader erhålls genom betalning av vid var

tid gällande medlemsavgift som betalas i förskott.

Ingen återbetalning sker av inbetald medlemsavgift. Minimiålder

för medlemskap är 18 år, annars garanterar du att målsmans

godkännande erhållits. Alternativ som finns är 3 mån, 6 månader eller 12 månaders bindningstid. Varav 3 månader är en “prövotid” därav högre pris. Därefter 99:-/mån med 1 månads uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller även för de andra alternativen. Avslutat medlemskapet under bindningstiden i förväg får du utskickat en faktura med resterande belopp på de månader som kvarstår av bindningstiden (slutfaktura) inkl. uppsägningstiden + fakturaavgift på 35:-.

Efter bindningstidens slut gäller 99:-/mån, 1 månads uppsägningstid om inte avtalet sägs upp (meddelar TRH innan). Avslutar man själv via PayPal tillkommer det avgifter till TRH därav faktureras man uppsägningstiden samt tiden som är kvar inklusive fakturaavgift. Fortgår utan bindningstid efter ex. 12 månader, endast 1 månads uppsägningstid.

Påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Därefter går ärendet vidare till kronofogden.

Medlemskap medför rätt att delta i de ordinarie träningsaktiviteter

som TRH anordnar. Även extrapass. TRH kan emellertid

inte vid varje enskilt tillfälle tillförsäkra dig plats vid sådan

aktivitet, utan plats erhålles i mån av utrymme.

Nybörjargruppen/evenemanget 

Anmälan är bindande till evenemanget. Material tages fram och arbete görs inför i god tid innan. Direkt vid anmälan medför det arbete för föreningen och kostnader. Möjligheten att ersätta med annan person är inte möjlig i och med att anmälan öppnar ca 14 dagar innan. Även kostnader för annonser, bokföring, framtagning av material, pass, onlinesidor etc. tillkommer för föreningen.

Möjlighet att överlåta platsen till annan person är givetvis möjligt utan extra kostnad. Meddela dennes uppgifter i god tid så att vi kan skicka ut information.

Ångerrätt (på distans eller på plats) är ej möjlig då kostnaden för arbetet som läggs ner direkt vid anmälan överstiger 649:-. Syftet med nybörjargruppen/evenemanget som anses vara en idrotts-aktivitet (evenemang), är att sprida glädje, få folk att träna i grupp och gynna folkhälsan.

Efter att varje anmälan görs tar föreningen fram material för varje tillfälle som kan skickas ut vid ev. sjukdom så att du kan utföra träningen på egen hand. Även inköp anpassas. Marknadsföring etc. utgör en kostnad. Onlinesidor etc. samt utskick tas fram.

Du blir också medlem och är försäkrad under dessa veckor. Alla rabatter etc. har du givetvis rätt till under perioden.

Skulle man samma dag eller inom 48 h inse att det blivit en felbokning så löser vi självklart detta.

3. Ordningsregler för medlemmar

• Du åtar dig att följa ordningsregler och anvisningar avseende

träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas

av TRH personal. Du svarar också för att eventuell

medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar.

• Du ska uppträda på ett sätt som inte stör annan medlem

eller ledare.

• Du ska i samband med träning på anmodan uppvisa medlemskort.

• Om medlemskort förloras eller skadas ska detta omedelbart

anmälas till TRH personal. Nytt medlemskort utfärdas

mot en administrativ avgift.

• Innehav eller nyttjande av otillåtna preparat, inklusive

dopningsklassade eller prestationshöjande medel, är inte

tillåtet. TRH tar starkt avstånd från varje form av dopning.

Dopningskontroller kan förekomma.

• Du får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster

inom ramen för TRH träning. Personlig professionell

träning, undervisning eller behandling får inte utan TRH

medgivande utföras av andra än till TRH knutna

tränare, sjukgymnaster eller andra instruktörer.

• Vid misstanke om brott mot dessa regler har TRH

personal rätt att avvisa dig från träning och kan säga upp

ditt medlemskap utan att du har rätt till ersättning.

4. Ändringar i träningstider och utbud

TRH äger rätt att göra ändringar i träningstider och utbud.

Ändringar ska meddelas dig på sätt som anges i punkt 7.

5. Ansvar och ansvarsfriskrivning

TRH ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall

eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All

träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd

är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer.

TRH har rätt, efter samråd med dig, att avbryta medlemskapet

om träningen innebär en försämring av ditt hälsotillstånd.

TRH ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av

annan anledning eller för skador på tillhörigheter.

6. Meddelanden och information

Du kan komma att få meddelanden om ändringar av allmänna

villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av träningstider

och utbud via brev eller e-post på adress som du anmält till

TRH. Det åligger dig att själv meddela TRH ändringar av

kontaktuppgifter. Du som lämnat uppgift om e-postadress godkänner

att TRH skickar information och erbjudanden via

denna informationskanal.

7. Behandling av personuppgifter

För att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål och

hantera interaktiva funktioner, såsom kontaktformulär eller

medlemskap, är det nödvändigt för oss att fråga efter vissa personliga

uppgifter, t.ex. namn, personnummer, e-postadress och

telefonnummer. Vi kan även behöva kontakta dig för att få ytterligare

information som behövs för att kunna fullgöra våra

åtaganden gentemot dig som medlem.

Vi kommer inte att vidarebefordra den information som du

lämnar till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för

att fullgöra din efterfrågan.

8. Force Majeure

TRH ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror

på omständigheter som är utanför TRH kontroll, såsom

vattenskada, , pandemi, brandskada eller annan skada på plats där träningen

utförs, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

9. Uppsägning

TRH förbehåller sig rätten, utan angivande av skäl, att omgå-

ende säga upp medlemsavtalet till upphörande.

Ingen ångerätt är möjlig av medlemskapet i och med att det är en idrotts (fritids) aktivitet och föreningen betalar för varje medlem. Föreningsavgift, försäkring m.m. detta baserat på bindningstiden (tidsbestämda perioden).

Fortsätt

________________